Rada Gminy

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Zakrzówek, reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek. 
  2. W Gminie Zakrzówek  powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@zakrzowek.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek, a także korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek. 
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie zart. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 
  4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Zakrzówek jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej  www.zakrzowek.pl i BIP Urzędu Gminy Zakrzówek bezterminowo. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
  5. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Zakrzówek wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie
    i upublicznianie swoich danych osobowych. 
  6. Pan/Pani uczestnicząc w obradach sesji ma Pan/pani prawo do wglądu do nagrań sesji. 
  7. Jeżeli  Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Zakrzówek oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Szukaj dokumentów
od do