Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zakrzówek jest Wójt Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, adres email: gmina@zakrzowek.pl, tel. 81 8215002

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: ekrawiecka@zakrzowek.pl, tel. 81 8215934

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - dane osobowe osób składających oświadczenia majątkowe.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część oświadczenia majątkowego / część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania będzie naruszenie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.